فکه/ بهمن ۱۳۶۱. رزمندگان خودروی حمل پیکر شهدایی را که در عملیات والفجر مقدماتی به شهادت رسیده اند، از میان رمل های بیابان بیرون می کشند


عکاس: شهید داریوش گودرزی کیا